วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555


          สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชมเว็บบล็อกของผม  ขอให้ทุกท่านสนุกและได้รับความรู้ที่ได้เข้ามาดูเว็บบล็อกนี้ ซึ่งในเว็บบล็อกนี้จะเสนอเรื่อง นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลไว้มากมาย ผมรับรองได้เลยว่าทุกท่านจะต้องได้ความรู้อย่างแน่นอนครับ

     คำอธิบายรายวิชา


           ศึกษาแนวคิดทฤษฏี นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสาระสนเทศ แหละเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้างการออกแบบการนำไปใช้การประเมินผล การปรับปรุงวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างปรับปรุงวัตกรรม เทคโนโลยีและสาระสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะต้องรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผูเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
        วัตถุประสงค์
     เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
    1. อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
    2. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
    3. ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
    4. บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
    5. บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
    6. อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
    7. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
    8. ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
    9. อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
    10. เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่าง น้อย 1รายวิชา
    11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
    12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง

    รูปแบบการเรียนการสอน

        เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)
เนื้อหาบทเรียน
    หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
    หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
    หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
    หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
    หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
    หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
    หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ
    การเรียนที่ 8แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ